Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden  Podotherapie Rotterdam Capelle / Famed B.V.

De administratieve afhandeling van de facturen van Podotherapie Rotterdam Capelle is uitbesteed aan Famed in Amersfoort. Famed zal onze facturen verzenden en zal zich tevens belasten met de inning ervan. Op de factuur zijn de betalingsvoorwaarden van Famedvan toepassing. Podotherapie Rotterdam Capelle stuurt wekelijks de facturen door aan Famed.

 

 • Famed B.V. verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg.
 • Famed delcareert de nota rechtstreeks bij uw zorgverzekering **. Dit betekent dat u allen nog maar de nota van Podotherapie Rotterdam Capelle zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen het aanvullende pakket van uw zorgverzekering.
 • U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook wanneer u de rekening rechtstreeks door uw zorgverzekeraar aan Famed laat voldoen.
 • Op uw rekening staan zogenaamde vektiscodes ( =behandelingscode). Deze zijn bij uw zorgverzekeraar bekend en de zorgverzekeraar betaalt uit op basis van deze codes.

 

* De betalingsvoorwaarden van Famed B.V. te Amersfoort zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Gooi en Eemland te Amersfoort onder nummer 31043929

** Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars Menzis en DSW: hier dient u zelf de ontvangen factuur van Famed in te dienen bij de verzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Famed en Podotherapie Rotterdam Capelle hanteren de volgende betalingsvoorwaarden:

 

 • De door de zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en ander vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichtingen ten behoeve van de patiënt*** zijn direct opeisbaar.
 • Nota
  Voor het betalen van de nota hanteert Famed een standaard betaaltermijn van 30 dagen. U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd uw notanummer (dit is de zestien cijferige code vermeld op uw nota).
 • Herinnering
  Indien Famed uw betaling niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) hebben ontvangen, sturen zij u een herinnering. Deze herinnering dient opgevat te worden als een ‘ingebrekestelling’.
 • Aanmaning
  Mocht Famed uw betaling – na het ontvangen van de nota en de herinnering – nog niet hebben ontvangen, sturen zij u een aanmaning. Zij bieden u graag nog een mogelijkheid om het notabedrag te voldoen. Dit bedrag dient u binnen 15 dagen nadat deze aanmaning bij u is bezorgd te voldoen. In de aanmaning maken wij u er op attent op dat bij het uitblijven van betaling het notabedrag wordt vermeerderd met incassokosten en wettelijke consumentenrente. Deze incassokosten worden conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening gebracht en bedragen minimaal € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.
 • Laatste aanmaning
  Blijft uw betaling – na het ontvangen van de nota, herinnering en aanmaning – alsnog uit, dan ontvangt u van ons een laatste aanmaning. Het openstaande notabedrag is nu vermeerderd met incassokosten en de wettelijke rente. Indien wij uw betaling niet binnen de gestelde betaaltermijn van de laatste aanmaning hebben ontvangen, zijn wij helaas genoodzaakt om uw nota over te dragen aan incassobureau Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders in Amersfoort.

 

*** Hierin wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.